INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WIMAR OZDOWSCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Pieruchy 51a, 63-304 Czermin (dalej WIMAR OZDOWSCY sp. z o.o. sp.k.).
 2. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z Pani/Pana dobrowolną zgodą;
 • w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz biuro rachunkowe i podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 3. Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Pani/Pana lub od upoważnionych przez Pana/Panią osób), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
 4. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Ma Pan/Pani prawo:
 • dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do usunięcia danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: Pieruchy 51 a, 63-304 Czermin lub na adres poczty elektronicznej: biuro@wimar-ozdowscy.pl